skip to Main Content

ชื่อนโยบายแผนบูรณาการระยะยาวกลุ่มประเภทสถานะ
   
มาตรการการขยายสถานีบริการ NGVOil Planภาคส่งเสริม จูงใจดำเนินการเสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าPDPภาคบังคับควบคุมอยู่ระหว่างดำเนินการ
การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันPDPภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้าPDPภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
การสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์Oil Planภาคบังคับควบคุมดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะSmart Gridภาคส่งเสริม จูงใจดำเนินการเสร็จสิ้น
ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อOil Planภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
ขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติGas Planภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
การสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนภาคบังคับควบคุมอยู่ระหว่างดำเนินการ
การสนับสนุนระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) PDPภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานGas Plan , Oil Planภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve)Gas Planภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
การสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าในภาคใต้ (เทพา)PDPภาคบังคับควบคุมอยู่ระหว่างดำเนินการ
โรงไฟฟ้าประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้AEDPภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติGas Planภาคบังคับควบคุมอยู่ระหว่างดำเนินการ
ERC SandboxPDPภาคสนับสนุน สื่อสารอยู่ระหว่างดำเนินการ
การซื้อขายไฟฟ้าประเทศเพื่อนบ้านAEDPภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าภาคบังคับควบคุมอยู่ระหว่างดำเนินการ
การเปิดเสรีกิจการ LPGGas Planภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
* ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 09/03/2564 10:02:09
* แหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่
   - มติ ครม. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี resolution.soc.go.th
   - มติ กบง. กพช. สำนักงานยโบบายและแผนพลังงาน eppome.com
   - ข่าวพลังงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Back To Top