skip to Main Content

ชื่อนโยบายแผนบูรณาการระยะยาวกลุ่มประเภทสถานะ
   
การบริหารสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานOil Planภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงสร้างราคาเชื้อเพลิงชีวภาพOil Planภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงสร้างราคา NGVGas Planภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงสร้างราคา LPGGas Planภาคบังคับควบคุมอยู่ระหว่างดำเนินการ
อุดหนุนค่าไฟฟ้าPDPภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงสร้างราคาไฟฟ้าPDPภาคบังคับควบคุมอยู่ระหว่างดำเนินการ
ช่วยเหลือราคาน้ำมันรถจักรยานยนต์สาธารณะOil Planภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
ช่วยเหลือราคา NGV รถโดยสารสาธารณะGas Planภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงOil Planภาคบังคับควบคุมอยู่ระหว่างดำเนินการ
หลักเกณฑ์ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพAEDPภาคบังคับควบคุมอยู่ระหว่างดำเนินการ
บริหารราคา NGV ภาคขนส่งGas Planภาคบังคับควบคุมอยู่ระหว่างดำเนินการ
บริหารราคา LPGGas Planภาคบังคับควบคุมอยู่ระหว่างดำเนินการ
มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้านพลังงาน ภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
ช่วยเหลือราคา LPG หาบเร่แผงลอยGas Planภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
* ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 09/03/2564 10:02:09
* แหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่
   - มติ ครม. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี resolution.soc.go.th
   - มติ กบง. กพช. สำนักงานยโบบายและแผนพลังงาน eppome.com
   - ข่าวพลังงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Back To Top