skip to Main Content

ชื่อนโยบายแผนบูรณาการระยะยาวกลุ่มประเภทสถานะ
   
มาตรการการขยายสถานีบริการ NGVOil Planภาคส่งเสริม จูงใจดำเนินการเสร็จสิ้น
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (MEPS)EEPภาคบังคับควบคุมอยู่ระหว่างดำเนินการ
การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าPDPภาคบังคับควบคุมอยู่ระหว่างดำเนินการ
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง (HEPS)EEPภาคบังคับควบคุมอยู่ระหว่างดำเนินการ
การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันPDPภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC) EEPภาคบังคับควบคุมอยู่ระหว่างดำเนินการ
ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้าPDPภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่งEEPภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
การสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์Oil Planภาคบังคับควบคุมดำเนินการเสร็จสิ้น
โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะSmart Gridภาคส่งเสริม จูงใจดำเนินการเสร็จสิ้น
เพิ่มสมรรถนะด้านพลังงานชุมชนAEDPภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไทยนิยมยั่งยืนภาคส่งเสริม จูงใจดำเนินการเสร็จสิ้น
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานAEDPภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อOil Planภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
ขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติGas Planภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
การสร้างธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนภาคบังคับควบคุมอยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานEEPภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
การสนับสนุนระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) PDPภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานGas Plan , Oil Planภาคส่งเสริม จูงใจอยู่ระหว่างดำเนินการ
* ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 09/03/2564 10:02:09
* แหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่
   - มติ ครม. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี resolution.soc.go.th
   - มติ กบง. กพช. สำนักงานยโบบายและแผนพลังงาน eppome.com
   - ข่าวพลังงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
Back To Top